Školné

Úplata za vzdělání - školní rok 2023/2024

Tato vnitřní směrnice o úplatě za vzdělání je vypracována na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a vyhlášky MŠMT č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, v platném znění.  

Stanovení výše úplaty v Kč:

                                                     částka za měsíc        částka za pololetí

Přípravná hudební výchova                  120.- Kč                   600.- Kč

Hudební obor - individuální výuka        170.- Kč                   850.- Kč

Hudební obor - skupinová výuka          160.- Kč                  800.- Kč

Výtvarný obor - přípravný ročník           120,- Kč                  600,- Kč

Výtvarný obor - základní studium          150.- Kč                   750.- Kč

Taneční obor - přípravný ročník             120.- Kč                   600.- Kč

Taneční obor - základní studium            140.- Kč                   700.- Kč

Individuální hlasová výchova                  160.- Kč                   800.- Kč

Sborový zpěv                                            80.- Kč                   400.- Kč

Literárně dramatický obor                       100.- Kč                   500.- Kč

  • Úplata za vzdělání se hradí pololetně, v termínech určených vedením školy.
  • Úplatu lze provést převodem z účtu nebo v kanceláří školy.
  • Každý žák obdrží platební příkaz, který obsahuje datum výběru školného a částku k zaplacení.
  • Při zájmu o platbu převodem z účtu, kontaktujte ekonomku školy p. Půlkrábkovou a ta Vám sdělí variabilní symbol a číslo účtu školy.
  • Pokud je učitel nemocen, žák navštěvuje hudební nauku, souborovou hru a úplata se nevrací.
  • Ukončí-li žák vzdělávání v průběhu 1. nebo 2. pololetí, úplata za vzdělání se nevrací, pouze v případech dlouhodobé nemoci, změny bydliště.
  • Neuhradí-li žák včas úplatu za vzdělání, škola ho dvakrát písemně napomene. Pokud ani poté nedojde k úhradě, následuje vyloučení žáka ve správním řízení.              
  • Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dne 1. 9. 2021                                                    Mgr. Jana Frišová - ředitelka školy
Níže naleznete stanovisko Asociace Základních uměleckých školy k úplatě za vzdělávání v době uzavření škol z důvodu nemoci COVID - 19