Školné

Úplata za vzdělání - školní rok 2020/2021

Tato vnitřní směrnice o úplatě za vzdělání je vypracována na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a vyhlášky MŠMT č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, v platném znění.  

Stanovení výše úplaty v Kč:

                                                     částka za měsíc        částka za pololetí

Přípravná hudební výchova                  120.- Kč                   600.- Kč

Hudební obor - individuální výuka        170.- Kč                   850.- Kč

Hudební obor - skupinová výuka          160.- Kč                  800.- Kč

Výtvarný obor - přípravný ročník           120,- Kč                  600,- Kč

Výtvarný obor - základní studium          150.- Kč                   750.- Kč

Taneční obor - přípravný ročník             120.- Kč                   600.- Kč

Taneční obor - základní studium            140.- Kč                   700.- Kč

Individuální hlasová výchova                  160.- Kč                   800.- Kč

Sborový zpěv                                            80.- Kč                   400.- Kč

Literárně dramatický obor                       100.- Kč                   500.- Kč

  • Úplata za vzdělání se hradí pololetně, v termínech určených vedením školy.
  • Úplatu lze provést převodem z účtu nebo v kanceláří školy.
  • Každý žák obdrží platební příkaz, který obsahuje datum výběru školného a částku k zaplacení.
  • Při zájmu o platbu převodem z účtu, kontaktujte ekonomku školy p. Půlkrábkovou a ta Vám sdělí variabilní symbol a číslo účtu školy.
  • Pokud je učitel nemocen, žák navštěvuje hudební nauku, souborovou hru a úplata se nevrací.
  • Ukončí-li žák vzdělávání v průběhu 1. nebo 2. pololetí, úplata za vzdělání se nevrací, pouze v případech dlouhodobé nemoci, změny bydliště.
  • Neuhradí-li žák včas úplatu za vzdělání, škola ho dvakrát písemně napomene. Pokud ani poté nedojde k úhradě, následuje vyloučení žáka ve správním řízení. 
  • Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dne 1. 9. 2020
  • Mgr. Jana Frišová - ředitelka školy

Malý dovětek: 

V letošním školním roce  2020/2021 byla poměrnou částí ponížena výše školného za 1. pololetí  pro obory: výtvarný, taneční, literárně dramatický a pro výuku sborového zpěvu. Žáci těchto výše uvedených oborů a studijních zaměření neměli možnost nastoupit do prezenční formy výuky ani po znovuotevření škol od 24. 5. 2020. Jejich výuka probíhala nadále distanční formou. 

Na základě rozhodnutí Rady obce Dolní Újezd byla rovněž ve 2. pololetí ponížena výše školného pro všechny obory školy. Jako škola bereme toto ponížení jako vyjádření solidarity a pochopení těžké situace rodičů našich žáků. 

Tímto jim děkujeme za pochopení, trpělivost i věrnost. Níže naleznete stanovisko Asociace Základních uměleckých školy k úplatě za vzdělávání v době uzavření škol z důvodu nemoci COVID - 19