GDPR

vše o bezpečí vašich osobních údajů


INFORMAČNÍ POVINNOST SOUVISEJÍCÍ S GDPR

Škola zpracovává osobní údaje (dále OÚ) ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze Školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. Škola dále pořizuje záznamy ze školních akcí, které publikuje na svém webu a facebooku.

OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ.

Správce osobních údajů: Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy

                                           Sídlo: Dolní Újezd 480, Dolní Újezd 569 61, IČ 67439896 

                                           telefon: +420 731 150 587, email: reditelka@zus-du.cz

Pověřenec pro OÚ:          Ing. Klára Hudečková, email: poverenec@litomysl.cz, 

                                           telefon: + 420 720 073 518, 

                                           osobní konzultace možná po telefonické domluvě
Informace o zpracování osobních údajů

Subjekt Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy se sídlem Dolní Újezd 480, Dolní Újezd 56961, tel: 731 150 587, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů.

Správce zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOOU").

Účel a rozsah zpracování osobních údajů:

Správce zpracovává pouze osobní údaje, které získal v souladu se ZOOÚ, obecným nařízením o ochraně osobních údajů, a dalšími platnými obecně závaznými právními předpisy. Tyto osobní údaje shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem v níže uvedeném rozsahu, po dobu, která je nezbytně nutná nebo je dána obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a prováděcími právními předpisy a dalšími zvláštními právními předpisy.

Základní účely a důvody zpracování osobních údajů:

 • plnění právní povinnosti podle obecně závazných právních norem. Zejména zákona č. 561/2004 Sb., (dále jen "zákon"). V rámci plnění těchto povinností se může jednat i o zvláštní kategorie osobních údajů,
 • plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
 • subjekt údajů nebo zákonný zástupce subjektu údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů, které nespadají pod plnění právních povinností, či smluvních závazků - jde zejména např. o souhlas s účastí na soutěžích a přehlídkách a s tím spojené použití údajů, souhlas s pořizováním fotografických, audio a video záznamů pro účely a použití školy
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů
 • plnění právní povinnosti podle obecně závazných předpisů z pozice zaměstnavatele

Rozsah zpracování osobních údajů:

Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, který stanoví nebo vyplývá z příslušného obecně závazného právního předpisu nebo smlouvy, obvykle tedy:

 • identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo průkazu totožnosti, rodné číslo, státní občanství;
 • adresní údaje: adresa trvalého, příp. přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefon, emailová adresa;
 • další osobní údaje: číslo bankovního účtu, a další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona
 • tam kde to vyplývá ze zákona, dochází ke zpracování zvláštní kategorie osobních údajů, a to údajů o zdravotním stavu v nezbytně nutném rozsahu a údaje o předchozím vzdělávání včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole

Zdroje osobních údajů:

Správce získává osobní údaje zejména od subjektu údajů, zákonných zástupců subjektu údajů, a to

 • v závislosti na účelu a důvodu zpracování. Správce získává osobní údaje také od subjektu údajů
 •  v rámci jednání o uzavření smlouvy.

Zpracovatelé a příjemci:

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle jejích zaměstnanců zpracovávány také dalšími Zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu ZOOÚ.

Správce zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je technicky a organizačně zabezpečena v souladu s ZOOÚ. Stejné zabezpečení vyžaduje i od Zpracovatelů osobních údajů.

Správce informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.

Správce osobní údaje nepředává do zahraničí.

Práva subjektů údajů:

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů. Pokud je zpracování založeno výlučně na uděleném souhlasu subjektu údajů, má subjekt údajů právo souhlas odvolat.

Žádost je možné adresovat správci standardně jako jakékoli jiné podání či žádost, a to písemně na adresu ZUŠ Dolní Újezd, okres Svitavy, Dolní Újezd 480, 569 61 Dolní Újezd.

Správce poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu v souladu s požadavky čl. 12 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že správce nebo případný smluvní Zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem nebo je subjekt údajů oprávněn:

 • požádat správce nebo jejího smluvního Zpracovatele o vysvětlení;
 • požadovat, aby správce nebo jeho smluvní Zpracovatel odstranili takto vzniklý stav; zejména je subjekt údajů oprávněn požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů

Správce vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Vymezení užitých pojmů:

 • osobní údaj - osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektuúdajů; subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat;
 • subjekt údajů - subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují;
 • správce - správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů,provádí zpracování a odpovídá za něj;
 • zpracovatel - zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověřenísprávcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona;
 • zpracování osobních údajů - zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustavaoperací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky; zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.


V Dolním Újezdě, 24. 5. 2018                                                       Mgr. Jana Frišová, ředitelka školy