IHN pro rok 2020/2021

žádost


ŽÁDOST

O UVOLNĚNÍ ŽÁKA Z POVINNÉ DOCHÁZKY DO VÝUKY HUDEBNÍ NAUKY 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Žádáme o uvolnění naší dcery/našeho syna z pravidelné docházky do výuky Hudební nauky

Jméno a příjmení žáka: .......................................................................................................................................................

Bydliště: ............................................................................................................................................................................

Výuka v ZUŠ - nástroj, ročník: ........................ .......................................................................................................................

Učitel hlavního předmětu v ZUŠ: ..............................................................................................................................................

Na základě ustanovení § 1 odst. 8 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém školství, žádá žák zletilý nebo za nezletilého žáka jeho zákonný zástupce o uvolnění z povinné, pravidelné docházky do předmětu h u d e b n í n a u k a z těchto důvodů:

Zdůvodnění žádosti:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bereme na vědomí následující zásady individuálního studia Hudební nauky:

Žák je povinen:

Žák má právo:

 • Samostatně a řádně studovat látku probíranou v daném ročníku, dle příslušné učebnice, kterou si zakoupí u učitele HN.
 • Absolvovat po jednotlivých čtvrtletích písemnou zkoušku u příslušného vyučujícího Hudební nauky.
 • Jakmile pominou důvody pro individuální studium, neprodleně se zapojit do řádné výuky.
 • Kdykoliv navštívit výuku hudební nauky dle platného rozvrhu hodin.
 • Vyžádat si od učitele hudební nauky přehled učiva daného ročníku, včetně doporučených poslechových skladeb.
 • Informovat se na termíny přezkoušení. Tyto jsou součástí této žádosti, jsou uvedeny na zadní straně.

Prosím řádně si prostudujte podmínky uvolnění z HN.

Datum a podpis zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka: .....................................................................................................

Podpis učitele nástroje: ..........................................................................................................................................................

Podpis učitele hudební nauky: .................................................................................................................................................

Datum a podpis ředitele ZUŠ: .................................................................................................................................................


PODMÍNKY PRO UVOLNĚNÍ ŽÁKA (ŽÁKYNĚ) Z HUDEBNÍ NAUKY

Rodiče nezletilého žáka ZUŠ (případně zletilý žák) mohou požádat podle §8, odst. 1 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém školství, o uvolnění z hudební nauk především z těchto důvodů:

 • Žák nemůže pravidelně navštěvovat výuku hudební nauky ze zdravotních důvodů. Při požádání je nutné podrobně popsat tyto důvody, případně doložit lékařské vyjádření.
 • Žák z důvodu časového vytížení nemůže navštěvovat HN.
 • Bydliště žáka je spojené s dojížděním z jeho trvalého bydliště, případně s výukou na základní, střední nebo vysoké škole a časově nelze skloubit tuto výuku s výukou HN v ZUŠ.

INDIVIDUÁLNÍ STUDIUM HUDEBNÍ NAUKY

 • Žák si vyzvedne formulář žádosti o individuální výuku, vyplní a odevzdá v ředitelně ZUŠ, případně třídnímu učiteli nebo učiteli hudební nauky.
 • Žák si u příslušného učitele Hudební nauky zakoupí pracovní sešit HN, se kterým bude pracovat po celý rok, Pracovat bude vždy dle informací, které jsou uvedený v žákovském sešitě Hudební nauky (po přihlášení do IZUŠ)
 • Žák se v případě vzdělávání distanční formou, zapojí do výuky online - prostřednictvím Meetu. 
 • Žák se dostaví k písemnému přezkoušení v těchto termínech:DOLNÍ ÚJEZD - p. uč. EDITA HRDINOVÁ tel. 736 261 102

1. pololetí

Středa 25. 11. 2020 - od 14:00 do 16:00 hodin

Středa 13. 01. 2021 - od 14:00 do 16:00 hodin

2. pololetí 

probíhá formou online výuky - připojením přes Google Workspace - Meety.                     Den a čas určí po domluvě vyučující. MORAŠICE - p. uč. MONIKA SYCHROVÁ tel. 732 932 562

1. pololetí

Středa 25. 11. 2020 - od 14:00 do 16:00 hodin

Středa 13. 01. 2021 - od 14:00 do 16:00 hodin

2. pololetí

probíhá formou online výuky - připojením přes Google Workspace - Meety.                     Den a čas určí po domluvě vyučující. 


TRSTĚNICE - p. uč. ROMANA MYŠÁKOVÁ tel. 731 474 830

1. pololetí

Čtvrtek 27. 11. 2020 - od 13:00 do 15:30 hodin

Čtvrtek 15. 01. 2021 - od 13:00 do 15:30 hodin

2. pololetí

probíhá formou online výuky - připojením přes Google Workspace - Meety.                      Den a čas určí po domluvě vyučující. 


SEBRANICE - p. uč. MARCELA KUČEROVÁ tel. 732 204 410

1. pololetí

Úterý 24. 11. 2020 - od 14:00 do 17:00 hodin

Úterý 12. 01. 2021 - od 14:00 do 17:00 hodin

2. pololetí

probíhá formou online výuky - připojením přes Google Workspace - Meety.                      Den a čas určí po domluvě vyučující. 

1. pololetí

Čtvrtek 26. 11. 2020 - od 15:00 do 17:00 hodin

Čtvrtek 14. 01. 2021 - od 15:00 do 17:00 hodin

2. pololetí

probíhá formou online výuky - připojením přes Google Workspace - Meety.                     Den a čas určí po domluvě vyučující. 


 • Na základě písemných přezkoušení bude řádně klasifikován známkou na vysvědčení.
 • V době distanční výuky bude žák hodnocen zejména na základě aktivity a zapojení   do online výuky.
 • Pokud žák nesplní nějaké z uvedených podmínek pro individuální výuku studia, bude vyloučen z programu Individuální Hudební nauky a bude povinen navštěvovat standardní hodiny hudební nauky.