IHN pro rok 2021/2022

žádost

Žádost : individuální hudební nauka, individuální hudební praktikum jsou k dispozici na webu v sekci VÍCE.  (zde je k dispozici náhled s informacemi) 

Žádosti se podepsané přijímají nejpozději do 30. 9. 2021, po tomto datu nebude na žádosti brán zřetel. 

Děkujeme. 


                                                                     ŽÁDOST

O UVOLNĚNÍ ŽÁKA Z POVINNÉ DOCHÁZKY DO VÝUKY HUDEBNÍ NAUKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Žádáme o uvolnění naší dcery/našeho syna z pravidelné docházky do výuky Hudební nauky

Jméno a příjmení žáka: .......................................................................................................................................................

Bydliště: ............................................................................................................................................................................

Výuka v ZUŠ - nástroj, ročník: ........................ .......................................................................................................................

Učitel hlavního předmětu v ZUŠ: ..............................................................................................................................................

Na základě ustanovení § 1 odst. 8 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém školství, žádá žák zletilý nebo za nezletilého žáka jeho zákonný zástupce o uvolnění z povinné, pravidelné docházky do předmětu h u d e b n í  n a u k a z těchto důvodů:

Zdůvodnění žádosti:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bereme na vědomí následující zásady individuálního studia Hudební nauky:

Žák je povinen:

Žák má právo:

 • Samostatně a řádně studovat látku probíranou v daném ročníku, dle příslušné učebnice, kterou si zakoupí u učitele HN.
 • Absolvovat po jednotlivých čtvrtletích písemnou zkoušku u příslušného vyučujícího Hudební nauky.
 • Jakmile pominou důvody pro individuální studium, neprodleně se zapojit do řádné výuky.
 • Kdykoliv navštívit výuku hudební nauky dle platného rozvrhu hodin.
 • Vyžádat si od učitele hudební nauky přehled učiva daného ročníku, včetně doporučených poslechových skladeb.
 • Informovat se na termíny přezkoušení. Tyto jsou součástí této žádosti, jsou uvedeny na zadní straně.

Prosím řádně si prostudujte podmínky uvolnění z HN.

Datum a podpis zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka: .....................................................................................................

Podpis učitele nástroje: ..........................................................................................................................................................

Podpis učitele hudební nauky: .................................................................................................................................................

Datum a podpis ředitele ZUŠ: .................................................................................................................................................

1. stranu prosím podepsanou odevzdejte třídnímu učiteli, 2.stranu s informacemi si prosím uložte.

Prosím obraťte

PODMÍNKY PRO UVOLNĚNÍ ŽÁKA (ŽÁKYNĚ) Z HUDEBNÍ NAUKY

Rodiče nezletilého žáka ZUŠ (případně zletilý žák) mohou požádat podle §8, odst. 1 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém školství, o uvolnění z hudební nauk především z těchto důvodů:

 • Žák nemůže pravidelně navštěvovat výuku hudební nauky ze zdravotních důvodů. Při požádání je nutné podrobně popsat tyto důvody, případně doložit lékařské vyjádření.
 • Žák z důvodu časového vytížení nemůže navštěvovat HN.
 • Bydliště žáka je spojené s dojížděním z jeho trvalého bydliště, případně s výukou na základní, střední nebo vysoké škole a časově nelze skloubit tuto výuku s výukou HN v ZUŠ.

INDIVIDUÁLNÍ STUDIUM HUDEBNÍ NAUKY

 • Žák si vyzvedne formulář žádosti o individuální výuku, vyplní a odevzdá v ředitelně ZUŠ, případně třídnímu učiteli nebo učiteli hudební nauky.
 • Žák si u příslušného učitele Hudební nauky zakoupí pracovní sešit HN, se kterým bude pracovat po celý rok, Pracovat bude vždy dle informací, které jsou uvedený v žákovském sešitě Hudební nauky (po přihlášení do IZUŠ)
 • Žák se dostaví k písemnému přezkoušení v níže uvedených termínech, prosíme žáky, aby předem nahlásili čas zkoušky, a to buď emailem nebo SMS zprávou vyučujícímu HN.

DOLNÍ ÚJEZD - p. uč. EDITA HRDINOVÁ tel. 736 261 102


1. pololetí

Středa 24. 11. 2021 - od 13:00 do 16:00 hodin

Středa 12. 01. 2022 - od 13:00 do 16:00 hodin

2. pololetí

Středa 23. 03. 2022 - od 13:00 do 16:00 hodin

Středa 18. 05. 2022 - od 13:00 do 16:00 hodinMORAŠICE - p. uč. MONIKA SYCHROVÁ tel. 732 932 562


1. pololetí

Úterý 23. 11. 2021 - od 13:30 do 15:30 hodin

Středa 24.11. 2021 - od 13:30 do 15:30 hodin

Úterý 11. 01. 2022 - od 13:30 do 15:30 hodin

Středa 12. 01. 2022 - od 13:30 do 15:30 hodin

2. pololetí

Úterý 22. 03. 2022 - od 13:30 do 15:30 hodin

Středa 23. 03. 2022 - od 13:30 do 15:30 hodin

Úterý 17. 05. 2022 - od 13:30 do 15:30 hodin

Středa 18. 05. 2022 - od 13:30 do 15:30 hodinTRSTĚNICE - p. uč. ROMANA MYŠÁKOVÁ tel. 731 474 830


1. pololetí

Středa 24. 11. 2021 - od 14:00 do 16:00 hodin

Středa 12. 01. 2022 - od 14:00 do 16:00 hodin

2. pololetí

Středa12. 03. 2022 - od 14:00 do 16:00 hodin

Středa 18. 05. 2022 - od 14:00 do 16:00 hodin


SEBRANICE - p. uč. MARCELA KUČEROVÁ tel. 732 204 410


1. pololetí

Úterý 23. 11. 2021 - od 14:00 do 17:00 hodin

Úterý 11. 01. 2022 - od 14:00 do 17:00 hodin

2. pololetí

Úterý 22. 03. 2022 - od 14:00 do 17:00 hodin

Úterý 17. 05. 2022 - od 14:00 do 17:00 hodin

1. pololetí

Čtvrtek 25. 11. 2021 - od 14:00 do 17:00 hodin

Čtvrtek 13. 01. 2022 - od 14:00 do 17:00 hodin

2. pololetí

Čtvrtek 24. 03. 2022 - od 14:00 do 17:00 hodin

Čtvrtek 19. 05. 2022 - od 14:00 do 17:00 hodin


 • Na základě písemných přezkoušení bude řádně klasifikován známkou na vysvědčení.
 • Pokud žák nesplní nějaké z uvedených podmínek pro individuální výuku studia, bude vyloučen z programu Individuální Hudební nauky a bude povinen navštěvovat standardní hodiny hudební nauky.