Přijímací řízení
kritéria platná pro školní rok 2020/2021

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Hudební obor:

Ověření hudebního sluchu, rytmického cítění a motorických schopností (zpěv libovolné písně přiměřené věku uchazeče, opakování jednoduchého melodického útvaru na slova).

Výtvarný obor:

Výtvarné cítění (cit pro linii, tvar a barvu), zralost výtvarného projevu na zadané téma (samostatnost, vyjádření myšlenky, využití vlastní fantazie).

Taneční obor:

Ověření pohybových dovedností a fyzických předpokladů pro tanec (obratnost, pohybová koordinace). Rytmické, hudební a prostorové cítění.

Literárně-dramatický obor:

Komunikativnost, sociální zralost, pohybové dispozice, schopnost improvizace. Přednes uměleckého textu (próza, poezie) libovolného rozsahu. 

Termíny přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021:

Zápis do ZUŠ Dolní Újezd proběhne ve dnech 27. - 29. 5. 2020 od 13:00 do 17:00 hodin, na všech pracovištích. Pro podrobnější informace sledujte naše webové stránky, školní fb a místní tisk. 


Přijímání žáků je možné pouze do naplnění cílové kapacity školy.  Děkujeme za pochopení.